Raad voor Dierenaangelegenheden publiceert baanbrekend rapport Welzijn van vissen

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. De RDA bestaat uit ongeveer veertig leden met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in hebben.

De RDA heeft vorig jaar uitvoerig van gedachten gewisseld met organisaties en deskundigen, waaronder ook de Vissenbescherming, over de problematische positie en behandeling van de vissen in onze samenleving. In de Nederlandse visserij worden jaarlijks ruim vier miljard vissen zonder enige verdoving vooraf gedood. Dat is ruim zesmaal zoveel dieren als in de Nederlandse veehouderij jaarlijks wordt gedood nadat deze dieren vooraf zijn verdoofd. Daarnaast hebben jaarlijks miljoenen vissen te lijden onder de hengelsport en verdienen ook de gehouden siervissen meer aandacht.

Begin maart heeft de RDA het rapport Welzijn van vissen aan de minister van LNV aangeboden. Hierin roept de RDA de Nederlandse overheid alsook het bedrijfsleven op om het welzijn van vissen te verbeteren.

Het rapport bevat de volgende belangrijke conclusies en aanbevelingen aan de minister van LNV:

  • Het bewustzijn dat vissen voelende wezens zijn en het hiernaar handelen moeten duidelijker geborgd zijn bij het vangen, houden, kopen van vissen.
  • Het welzijn van vissen beslaat een heel groot domein met heel veel variatie. De meeste (wetenschappelijke) kennis over welzijn van vissen is beschikbaar voor de aquacultuur. Verder is er praktijkkennis, waarbij dit bijvoorbeeld voor siervissen heeft geleid tot concrete adviezen over de behoeften van de vissen.
  • De Raad adviseert de overheid om meer inhoud te geven aan de erkenning van de intrinsieke waarde van vissen. De huidige kennis biedt handvatten om ook het welzijn van vissen een zichtbare plek te geven in het beleid. Dit kan bijvoorbeeld door welzijn integraal op te nemen in (de beoordeling van) nieuwe onderzoekprojecten, huidige initiatieven te verbreden en te versnellen, kennisontwikkeling en -verspreiding te stimuleren, en belemmeringen per sector in kaart te brengen en weg te nemen.
  • De Nederlandse praktijk kent diverse initiatieven om het welzijn van vissen direct of indirect te verbeteren. Dit is positief en verdient een bredere invulling.
  • De Raad is van mening dat welzijn niet bij uitzondering, maar standaard moet worden meegewogen bij besluiten die vissen aangaan.
  • Gezien het grote aantal vissen dat in Nederland wordt gehouden, adviseert de Raad dat er meer veterinaire en zoötechnische kennis beschikbaar komt voor de praktijk.

 

Het rapport wordt in het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor LNV en de Minister van LNV op 27 maart 2018 in het openbaar besproken.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten